1 oktober 1893.

Al wordt er steeds van uit gegaan dat de sociëteit “de Club” op 29 februari 1924 werd opgericht, wat op zich ook wel klopt, kent deze oprichting toch een voorgeschiedenis die teruggaat tot 1 oktober 1893, toen in Hotel “Koning” in Hillegom een aantal heren bijeen kwamen die vonden “dat het oprichten eener Sociëteit een algemeen gevoelde behoefte was” en “dat er tenminste één avond in de week moest zijn waarop men het elkander zoo gezellig mogelijk moest maken.”

800px-Aanzicht_-_Hillegom_-_20112932_-_RCEWanneer men bovenstaande tekst vergelijkt met artikel 2 van de statuten van “De Club” van 18 december 1985: “De Sociëteit heeft ten doel de gezelligheid onder haar leden te bevorderen”, blijkt dus dat van het principe niet of nauwelijks is afgeweken.

Op diezelfde vergadering was wel onenigheid over de naam die de op te richten Sociëteit zou krijgen. De vergadering werd opgeschort tot december van dat jaar en iedereen kon een suggestie doen.  De President,  dhr. Van der Jagt, maakte  toen bekend dat besloten was de Sociëteit de naam “Harmonie” te geven. Daar werd ook bekend gemaakt dat de heer Koning bereid was geheel kosteloos een lokaal af te staan mits eventuele feestavonden bij hem werden gehouden.  Alle leden zagen de grote billijkheid van deze conditie in en zo werd besloten de bijeenkomsten in “ ‘t Wapen van Friesland” te houden.

Maar aangezien deze samenvatting van gebeurtenissen over de sociëteit ”de Club” zal gaan wordt er dus een aantal jaren overgeslagen en gaan we naar 1915, met een anekdote die ik u niet wil onthouden, n.l. van de jaarvergadering op 10 november toen de penningmeester bekend maakte dat er f.34.05  1/2 in kas was en er besloten werd op een nader te bepalen datum pot te spelen om prijzen en voor het restant der in kas zijnde gelden te souperen. Dat werd een wandelend souper met haringsalade.

De reden van het ter ziele gaan van de “Harmonie” was de 1e wereldoorlog. Op 7 oktober 1918 werd het volgende genoteerd : “Besloten werd in verband met de tijdsomstandigheden over 1918 geen contributie te heffen en de wekelijksche bijeenkomsten tot nader order op te schorten. De heer G. J. van Waveren nam op zich de trommel met in bewaring te nemen, de heer Schoo nam de kas met een bedrag van f 48.39 1/2 onder zijn berusting. Verder dan deze notulen gaat het verhaal niet, dus komen we vanzelf bij 1924.
De oprichtingsvergadering vond plaats in Cafe Sistermans.

5786_1

Van het voorlopige bestuur was slechts de heer K. Velthuis aanwezig, de heren C. Ludwig en A. Goldenberg waren wegens ziekte absent. Voorts waren er 16 leden en 1 introducé aanwezig.

Het voorlopige bestuur deed mededelingen omtrent een geschikte lokaliteit, er was met zowel van Dril als Sistermans contact geweest, andere gelegenheden kwamen niet in aanmerking. Het bod van de heer Sistermans was het meest gunstige dus werd besloten daar bijeen te komen en er zou een contract worden opgemaakt tussen de Sociëteit en de heer Sistermans.

Hierna werd een concept reglement voorgelezen waar niet iedereen het mee eens was, maar : “Tenslotte vastgesteld als per tegenwoordig vigeerend.” Om kosten te vermijden liet men de reglementen niet drukken, men nam het aanbod van de heer J. Schuurman aan, hij zou een aantal exemplaren typen.