Notulen van de Algemene Ledenvergadering van sociëteit ‘De Club’ gehouden op woensdag, 14 december 2016 in Villa Flora te Hillegom.

 Aanwezig: 47 leden

Opening

De voorzitter heet om 20:05 uur de aanwezigen van harte welkom bij de 92e ledenvergadering van onze sociëteit. Het verheugt hem dat veel leden aan de uitnodiging gehoor hebben gegeven. Hij stelt dat onze jaarlijkse ALV steeds weer een hoogtepunt is in ons verenigingsleven. In deze vergadering wordt ook aandacht geschonken aan het voortbestaan van onze sociëteit. Hij benadrukt dat het van belang is daar voortdurend over na te denken.

Kennisgeving van verhindering : Frank Arends,Cees Both, Frank Evers, Ted van Haaster, André Reekers, Jan Schrama, Wim Steenbeek en Fred van Veenendaal, Robbert Janssen.

Zonder kennisgeving van verhindering : Tim Corsmit,

Opzeggging lidmaatschap : Cees Meijer (Meijer Totaal)

Op 24 februari jl. werd Hans Minke in het zonnetje gezet wegens zijn 50 jarig lidmaatschap.

Een nieuwe speld en enkele flessen wijn werden hem aangeboden. Hans gaf spontaan een rondje aan de aanwezige soosleden.

Het afgelopen jaar zijn ons geen leden ontvallen. Wel overleed de echtgenote van Wim Steenbeek eind september. Een aantal leden was bij de uitvaart en condoleance aanwezig om Wim te steunen. Hij stelde dit bijzonder op prijs.

De voorzitter bedankt traditiegetrouw de directie van Villa Flora voor de traktatie bij de koffie en deelt mee dat er op woensdag 21 en woensdag 28 december a.s. de soosavond gewoon doorgaat. De Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op 4 januari 2017 – vanaf 20:30 uur. Uitnodiging volgt.

De Mon zal in januari a.s. zal het biljartlaken vervangen. Het ’10 over rood’ spel kan dus op het nieuwe laken worden gespeeld

De voorzitter bedankt de leden die zich in 2016 hebben ingezet voor het organiseren van clubactiviteiten.

De voorzitter refereert nogmaals aan het bezoek van de sociëteit. Weliswaar is er geen opkomstverplichting maar 15 % komt niet of nauwelijks. De leus vrijheid, blijheid, alles mag, niets hoeft moet niet al te serieus te worden genomen.

De penningmeester heeft toegezegd dat een aantal drankjes en bijbehorende hapjes voor rekening van de sociëteit zijn. Na allen een goede vergadering te hebben toegewenst verklaart voorzitter de ledenvergadering voor geopend.

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Notulen van de vorige ledenvergadering op 16 december 2015

Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd

Ingekomen/uitgaande stukken

Via de website is er een bericht binnengekomen ondertekend door de werkgroep i.o. Veel Stijl. Welke leden zitting hebben in deze werkgroep is niet bekend geworden. In het bericht wordt voorgesteld de functie ‘voorzitter’ per een volgende zittingsperiode te wijzigen in ‘president’.Bovendien wordt voorgesteld om voor het 100 jarig bestaan een toevoeging ‘koninklijke’ aan te vragen. Gezien het karakter van de club moet niet op toekenning worden gerekend. De groep vindt dit redenen om dit in een volgende statutenwijziging op te nemen.

Verder : geen inkomende/uitgaande stukken.

Jaarverslag secretaris

De secretaris memoreert de Nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2016. We wensten elkaar een goede gezondheid, geluk en voorspoed. .

In januari werd ’10 over rood’ gespeeld met als winnaar Loek van Braam

De klaverjascompetitie in februari/maart werd gewonnen door Ruud van Seggelen.

Bij het kurken mocht wederom Loek van Braam de beker in ontvangst nemen.

Op 25 mei was het de jaarlijkse uitgaansdag. Eerst bezoek aan luchthaven Schiphol voor een rondleiding. Vervolgens naar wijngaard de Saalhof in Wognum waar we de lunch gebruikten, een rondleiding kregen en de wijnen konden proeven. Daarna speelden we in groepen “jeu de boules’’. Eind van de middag vertrokken we richting Beinsdorp om in restaurant ’t Kolkje te genieten van een uitgebreid en uitstekend diner/

Op 28 september werd op de Haarlemmermeerse Golfbaan voor de 3e keer de golfdag georganiseerd. Bij de GVB’ers sleepte Wim Mink de 1e prijs in de wacht en bij de niet GVB’ers mocht Jeroen v.d. Kooi voor de 2e keer de 1e prijs in ontvangst nemen.

De dag werd afgesloten met een goed gevuld glas en een diner.

In november werd de bridgedrive gehouden. Winnaars werd het koppel Ted Jonkeer en Jan Tromp.

Jaarverslag penningmeester

Het financieel overzicht was met de agenda reeds aan de leden toegestuurd.

Vraag van Henk Weijers : eigen bijdrage uitgaansdag 2016 was 61 % en in 2014 was het 57 %. Bert Heemskerk merkt op dat de verhouding volgens de afspraken zou zijn eigen bijdrage 60 % en 40 % voor de vereniging.

Bert Heemskerk : kosten stijging van euro 1.000 in verhouding tot voorgaand jaar.

Dit houdt verband met kostenstijgingen.

Verhoging contributie van euro 200 naar euro 225.

Met algemene stemmen wordt het voorstel aangenomen. Dat de stijging nodig zou zijn voor het 100 jarig bestaan in 1924 is natuurlijk maar een klein gedeelte van de kostenstijging. Immers de kosten van de uitgaansdag, ledenvergadering annex wildavond nemen jaarlijks toe en we willen natuurlijk ook ons volgende lustrum (95 jaar) in 2019 weer waardig vieren.

Jan Tromp : vindt verhoging een slecht voorstel en een onzinnig plan.

Wim Mink : Om over 2024 te spreken is niet goed. Ongetwijfeld zullen er voor die tijd ons leden ontvallen.

Wim de Bock : Waar hebben we het over. Een verhoging van euro 25 per jaar is niets. Hij vindt het maar gezeur.

Peter van Dijk : Goed voorstel. Verhoging van euro 25 per jaar is een peanut.

Loek van Braam : Sluit zich aan bij de mening van Peter van Dijk.

Cees van Dijk : Als je dood gaat krijg je dan de verhoging terug ? Neen dus!!

Piet Damen : wil bloemen op zijn begrafenis.

Jan van der Linden : Voor 2024 zullen er nog wel meer verhogingen komen. Gaat niet akkoord met het voorstel.

Algemene reactie van de voorzitter : De verhoging geeft geen enkele garantie voor de toekomst. Economie is groeiend. Verhoging moet geen enkel probleem zijn.

Voorzitter maakt nog eens duidelijk dat de contributie volgens de statuten voor 1 april moet zijn voldaan. Leden die daar moeite mee hebben kunnen een persoonlijke afspraak maken met de penningmeester om eventueel in termijnen te betalen.

Verslag van de kascommissie

De kascommissie, bestaande uit de heren Ehran Ester en Theo v.d. Werff heeft de boeken gecontroleerd en vastgesteld dat de geproduceerde cijfers overeenstemmen met de bankafschriften en het exploitatieoverzicht en er geen oneffenheden zijn geconstateerd. Theo v.d. Werff leest de verklaring voor, complimenteert de penningmeester voor het correct gevoerde financiële beleid en stelt voor het bestuur over 2016 décharge te verlenen. De leden stemmen in met dit voorstel en laten middels applaus hun goedkeuring blijken. De voorzitter bedankt de kascommissie voor bewezen diensten.

Benoeming nieuw lid kascommissie

Aftredend lid van de kascommissie is Ehran Ester. Het bestuur stelt voor 2017 Jan Jansen voor als intredend lid van de kascommissie naast het zittende lid Theo v.d. Werff. De leden nemen de aanbeveling over en Jan wordt benoemd.

Uitgaansdag 25 mei 2016

De bestuursleden Ad van Lierop en Ted van Haaster hebben ook voor 2017 de organisatie van de uitgaansdag op zich genomen en komen met een 1e voorstel.

In het kort gaat het programma er als volgt uitzien :

  • Bezoek aan een buitenplaats Geesberge richting Maarssen
  • Bezoek aan Nederlands Vestigingsmuseum in Naarden
  • Lunch in rest. De Doelen
  • Bezoek aan café De Flapcan Haarlem voor een darttoernooi.
  • Diner bij restaurant Loetje in Overveen

De organisatie zal zodra het programma definitief is, de leden informeren.

Bestuursverkiezing

Aftredend is Klaas Slootweg. Hij heeft aangegeven zich voor een nieuwe periode beschikbaar te stellen. Aangezien er geen andere kandidaten zijn aangemeld en het bestuur de kandidatuur ondersteunt wordt bij acclamatie besloten. De herbenoeming wordt met applaus ondersteund.

Website sociëteit

Startpunt voor meer interactie met de leden. Gebruiksvriendelijk is het uitgangspunt. Naast een algemeen en openbaar gedeelte kunnen leden inloggen met gebruikersnaam om informatie, nieuws e.d. te raadplegen. Via de website kunnen we intern communiceren. Het webmasterschap blijft bij 2 personen. Ontwikkelkosten euro 300. Leden gaan akkoord.

Ledenwerving

Op dit moment hebben we 57 leden waarvan slechts 4 leden jonger zijn dan 50 jaar. En maar liefst 10 boven de 80 jaar. De gemiddelde leeftijd blijft stijgen, ook binnen onze vereniging. Af en toe mogen we een nieuw lid begroeten, de laatste keer anderhalf jaar terug in mei 2015.

De leden worden verzocht binnen hun eigen netwerk op zoek te gaan naar nieuwe potentiële leden. Als we geen uitbreiding van het ledenbestand kunnen realiseren gaat het niet de goede kant op. Mensen enthousiasmeren. Naar de toekomst kunnen we best een paar nieuwe leden gebruiken.

William van Dril : Leden moeten met meer regelmaat de soos bezoeken.

Hans Kolkman : Niet alleen biljarten maar ook converseren met de andere leden jong en oud.

Jan van der Linden : Aantal biljarters maximaal 16 en beginnen om 21:00 uur. Voorstel   wordt niet overgenomen.

Peter van Dijk : biljarters ook eens van stoel verwisselen zitten altijd op dezelfde plek.

Rondvraag

Henk Weijers : bordje bij de achteringang Villa Flora. Zie bordjes Rotary Club.

Bert Heemskerk : toegang website is redelijk Is best gecompliceerd. Aanpassen en beveiligen wachtwoord.

Tom Otte : Berichten via de e-mail versturen is gemakkelijker. Gebeurt al.

Bert Heemskerk bedankt het bestuur voor hun inzet gedurende het jaar waarna applaus volgt.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21:20 uur de vergadering. Hij wenst eenieder alvast een gezellige voortzetting van de avond, fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.

Hillegom, 27 december 2016

Klaas Slootweg, secretaris/notulist

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 20 december 2017

K.M. Slootweg                                       C.A.A. Jongbloed

Secretaris                                               voorzitter