Notulen van de Algemene Ledenvergadering van sociëteit ‘De Club’ gehouden op woensdag, 20 december 2017 in Villa Flora te Hillegom.

 Aanwezig: 45 leden

 • Opening

De voorzitter heet om 20:05 uur de aanwezigen van harte welkom bij de 93e ledenvergadering van onze sociëteit. Het verheugt hem dat veel leden aan de uitnodiging gehoor hebben gegeven.

Kennisgeving van verhindering : Ed van Braam – Peter van Dijk – Jeroen van der Kooi – Wim Mink – Wim Steenbeek – Henk Weijers.

Zonder kennisgeving van verhindering : Frank Evers en Tim Corsmit.

Opzeggging lidmaatschap : Ted van Haaster.

Het afgelopen jaar zijn ons drie leden ontvallen. Cees Both, Jan Jansen en Andre Reekers. De echtgenote van Andre, Ria Boterbloem, overleed op 22 mei. Een aantal leden was bij de uitvaarten en condoleances aanwezig wat door de families zeer op prijs werd gesteld.

De voorzitter bedankt gewoontegetrouw de directie van Villa Flora voor de traktatie bij de koffie en deelt mee dat er op woensdag 27 december a.s. de soosavond gewoon doorgaat. De Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op 3 januari 2018 – vanaf 20:30 uur. Uitnodiging volgt.

De voorzitter bedankt de leden die zich in 2017 hebben ingezet voor het organiseren van clubactiviteiten. Jammer voor organisator Henk Weijers dat de golfdag in september namens de sociëteit niet kon doorgaan.

De penningmeester heeft toegezegd dat een aantal drankjes en bijbehorende hapjes voor rekening van de sociëteit zijn. Na allen een goede vergadering te hebben toegewenst verklaart de voorzitter de ledenvergadering voor geopend.

 1. Vaststellen van de agenda

Er wordt nog een punt aan de agenda toegevoegd namelijk beheer website. Daarna wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 1. Notulen van de vorige ledenvergadering op 14 december 2016

Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd met als aanpassing van Bert Heemskerk dat in het verslag van de ledenvergadering 29 februari 2019 wordt genoemd als datum voor het lustrumfeest maar die datum bestaat dan niet want het is geen schrikkeljaar.

 1. Ingekomen/uitgaande stukken

Rouwbrieven van Cees Both, Andre en Ria Reekers, en Jan Jansen.

E-mailberichten van Ted van Haaster over voorgenomen opzegging lidmaatschap.

E-mailberichten van Henk Weijers met betrekking tot de golfdag voor de sociëteit.

 1. Jaarverslag secretaris

De secretaris memoreert de Nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2017. We wensten elkaar een goede gezondheid, geluk en voorspoed.

In januari werd ’10 over rood’ gespeeld met als winnaar Loek van Braam

De klaverjascompetitie in februari/maart werd gewonnen door wijlen Jan Jansen.

Bij het kurken was het wederom Loek van Braam die de beker in ontvangst mocht nemen.

Op 17 mei was het de jaarlijkse uitgaansdag. Eerst bezochten we buitenplaats Geesberge bij Maarssen waar we de koffie met gebak nuttigden. Vervolgens naar Naarden en Naarden Vesting voor een bezoek aan het voormalige Gemeentehuis en aansluitend de lunch bij restaurant ‘De Doelen’. Daarna te voet naar het historische Vesting museum voor een bezoek met rondleiding. Daarna met de touringcar richting Haarlem voor een bezoek aan Cafe de Flapcan voor een darttoernooi. De dag werd afgesloten met een diner bij Rest. Loetje in Overveen. De organisatie was in handen van Ad van Lierop en Ted van Haaster.

In november werd de bridgedrive gehouden. Winnaars werd het koppel Ted Jonkeer en Kees van Dijk.

 1. Jaarverslag penningmeester

Het financieel overzicht was met de agenda reeds aan de leden toegestuurd.

Er waren geen op- of aanmerkingen.

 1. Verslag van de kascommissie

De kascommissie, bestaande uit de heren Theo v.d. Werff en Harry Buikx hebben de boeken gecontroleerd en vastgesteld dat de geproduceerde cijfers overeenstemmen met de bankafschriften en het exploitatieoverzicht en dat er er geen oneffenheden zijn geconstateerd. Theo v.d. Werff leest de verklaring voor, complimenteert de penningmeester voor het correct gevoerde financiële beleid en stelt voor het bestuur over 2017 décharge te verlenen. De leden stemmen in met dit voorstel en laten middels applaus hun goedkeuring blijken. De voorzitter bedankt de kascommissie voor bewezen diensten.

 1. Benoeming nieuw lid kascommissie

Aftredend lid van de kascommissie is Theo v.d. Werff. Het bestuur stelt voor 2017 Ruud van Seggelen voor als intredend lid van de kascommissie naast het zittende lid Harry Buikx. De leden nemen de aanbeveling over en de benoeming is een feit.

 1. Uitgaansdag 25 mei 2016

De bestuursleden Ad van Lierop, Robbert Janssen en Harry Buikx hebben voor 2018 de organisatie van de uitgaansdag op zich genomen en komen binnenkort met een voorstel.

Zodra het programma definitief wordt vastgesteld volgt informatie naar de leden.

 Bestuursverkiezing

Aftredend is Gert van Schie. Hij heeft aangegeven niet meer voor een nieuwe periode beschikbaar te zijn. Er hebben zich 4 leden aangemeld voor een bestuursfunctie, de heren Ted Jonkheer, Ehran Ester, Robbert Janssen en Harry Buikx. Er worden stembiljetten uitgereikt waarna door een ingestelde commissie het eindresultaat bekend wordt gemaakt. Ted Jonkheer en Ehran Ester versterken het bestuur en Robbert Janssen gaat in de commissie voor de uitgaansdag. De benoemingen worden met applaus ondersteund.

De vertrekkende penningmeester Gert van Schie wordt toegesproken door de voorzitter.

Hij wordt geroemd als een goed en zuinig bestuurder. Als dank ontvangt Gert voor zijn 10 jarige penningmeesterschap 2 goede flessen St. Emilion Grand Cru. Applaus volgt.

 Bloemen bij overlijden

Piet Damen brengt dit voorstel weer ter vergadering. In het verleden was de meerderheid van de stemmen hier tegen maar het tij is gekeerd. De voorstemmers hebben de overhand gekregen en in het vervolg zal een bloemengroet ter afscheid worden verzorgd. Robbert Janssen vraagt waarom er bij de uitvaart van Andre Reekers niet werd gesproken namens de sociëteit. Reactie van de voorzitter was dat de familie van Andre dit niet op prijs stelde.

 1. Ledenwerving

Aanwas nieuwe leden is er niet of nauwelijks. Er zal actie moeten komen. Ad van Lierop gaat zich hiervoor inzetten. Ehran Ester gaat een plan van aanpak schrijven. Hopelijk gaat het e.e.a. leiden tot de komst van nieuwe leden. Info over de werving uitgebreid op website vermelden.

 Website sociëteit

Gebruiksvriendelijk is het uitgangspunt. Naast een algemeen en openbaar gedeelte kunnen leden inloggen met gebruikersnaam om informatie, nieuws e.d. te raadplegen. Voorstel tot een gezamenlijk wachtwoord. Website wordt nu nauwelijks bekeken. Meer interactie.

 1. Voorbereiding lustrumfeest in 2019

Er wordt een commissie in het leven geroepen bestaande uit Frank Arends, Ted Jonkheer, Jan Tromp en Klaas Slootweg. Zij gaan zich met de voorbereiding bezig houden en komen t.z.t. met voorstellen.

 Rondvraag

Heeft Ted van Haaster bij vertrek geen afscheidscadeau ontvangen. Jazeker ook flessen wijn.

Jan Tromp meldt genoten te hebben van de uitgaansdag

Hans Kolkman en Ted Jonkheer stellen voor 1 x jaarlijks een high tea of high wijn te organiseren waarbij de partners ook aanwezig zijn. Dit onderwerp zal door het bestuur

Worden gesproken.

Piet Damen vindt vertrek op de uitgaansdag te vroeg en zou liever een later vertrektijd voorstellen.

 1. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter iets na 21:00 uur de vergadering. Hij wenst eenieder alvast een gezellige voortzetting van de avond, fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.

Hillegom, 23 januari 2018

Klaas Slootweg, secretaris/notulist

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 (20 !!) december 2018

 

K.M. Slootweg                                       C.A.A. Jongbloed

Secretaris                                               voorzitter